W ramach usług w zakresie bhp zapewniamy realizację zadań nałożonych na służby bhp w Kodeksie Pracy  oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r.  w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 Nr 109, poz.704 z póź. zm.) m.in.:

 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
 • bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
 • zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych,
 • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,
 • prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
 • doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,

W ramach usług w zakresie ochrony przeciwpożarowej zapewniamy realizację zadań wynikających z obowiązujących regulacji prawnych w tym zakresie m.in. z  Ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2018, poz. 620 t.j.). Do zadań tych należą m.in.:

 • wykonywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U.2006 Nr 80)
 • ocena obiektu pod względem bezpieczeństwa pożarowego, 
 • kontrola stanu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w zakresie:
  • wymagań techniczno-budowlanych,
  • sprawności instalacji technicznych,
  • wyposażenia, rozmieszczenie i sprawności sprzętu p.poż.;
  • oznaczenia i drożności dróg ewakuacyjnych,
  • zaopatrzenia obiektu w wodę do celów p.poż.
 • szkolenia pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
 • opracowywanie wewnętrznych dokumentów dotyczących ochrony przeciwpożarowej,
 • konsultacje dotyczące bezpieczeństwa pożarowego obiektów lub stanowisk.